new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies

ساختمان مسکونی برزو

ساختمان مسکونی برزو

موقعیت : ایران،تهران

طراحی: بهزاد اتابکی ، موسی کرجانی

کارفرما : آقایان پریسافر و پروانه پور

عملکرد : ساختمان مسکونی

تاریخ تکمیل : ۱۳۸۹

مساحت کل : ۲۹۹۸ متر مربع در۸ طبقه

ساختمان مسکونی برزو در زمینی به مساحت ۶۱۲ متر مربع در خیابان برزو ی زعفرانیه تهران در هشت طبقه طراحی و ساخته شده که پنج طبقه آن روی همکف و هر کدام دارای دو واحد مسکونی میباشد. بنا به شمالی بودن زمین و نیز به دلایل اقتصادی (از طرف کارفرما) که منجر به عدم امکان تغییرات حجمی زیاد در این بنا گردید، ایده ی نخستین طرح بر روی پوسته ی نما متمرکز شد و به شکل تنوع در قرارگیری و اندازه ی پنجره ها و بالکنها نمایان گردید، و با وارد شدن رنگ بر روی بخشهایی از نما ادامه یافت و نقش خطوط رنگین بر عهده چوب قرار گرفت و همچنین برای زمینه اصلی سنگ با رنگ روشن انتخاب گردید تا با بهره گیری از ترکیبی مواج و برخلاف ماهیت اصلی سنگ، اجازه دهند تا خطوط با پهنای مختلف امتداد یابند و حجمی نقش برجسته گونه پیدا کنند. این خطوط با حرکتهایی بر روی جان پناه و درون بالکنها نیز کشیده شده اند. حرکتهای  افقی نما  در سطح دیواره های حیاط ادامه پیدا کرده و  به درون لابی نفوذ میکنند و در سطوح سقف و کف و دیوار با حرکتی آرامتر به کریدورهای طبقات و پشت دربهای ورودی واحداها می رسند. فضاهای داخلی اما آرامترند و خالص تر، رنگها خنثی تر می شوند تا فضاهای آرامش و آسایش را فراهم سازند، این هندسه خالص در طراحی ریز فضاهای داخلی نیز لحاظ شده و در حقیقت فضاها و خطوط از کشیدگی مواج سطوح فضاهای خارجی به سکون و هندسه خالص در فضاهای داخلی می رسند.

nightgown cheap sunglasses wedding gowns online

cheap replica watches women & mens watches online.

luckily, washing wigs is remarkably easy.