new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies
new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies new movies

ساختمان اداری سهند

ساختمان اداری سهند

موقعیت : ایران،تهران

طرح: بهزاد اتابکی، موسی کرجانی

کارفرما : شرکت بامتیر

مساحت کل : ۴۹۰۰ متر مربع در ۹ طبقه

تاریخ تکمیل : ۱۳۸۸

عملکرد : ساختمان اداری،تجاری

 

 

ساختمان اداری سهند یک ساختمان ۹ طبقه شامل مجموعه بانک و فضای تجاری در طبقه همکف، و ۱۴ واحد اداری در ۵ طبقه بالا است. مساحت سایت ۵۷۴ متر مربع، زیر بنا حدود ۵۵۰ متر مربع و مساحت کل ۴۹۰۰ متر مربع است. ساخت  بنا در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۱۳۸۸ تکمیل شد.

برچسب ها:

nightgown cheap sunglasses wedding gowns online

cheap replica watches women & mens watches online.

luckily, washing wigs is remarkably easy.